Wydarzenia w ŚlOIIB

XXIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 14-15 czerwca 2024 obradował w Warszawie Krajowy Zjazd Sprawozdawczy, podsumowujący miniony rok działalności Krajowej Izby.

Na zjazd przybyło 190 spośród 207 delegatów wybranych na Krajowe Zjazdy PIIB w VI kadencji (frekwencja 91,8 %), w tym 18 delegatów z Śląskiej OIIB. Otwierając obrady prezes Krajowej Rady PIIB Mariusz Dobrzeniecki przywitał zebranych – zaproszonych gości i delegatów. W swoim wystąpieniu streścił ważne działania podejmowane przez Krajową Izbę. To m.in. zaangażowanie Izby w sprawy legislacyjne związane z budownictwem, utrudnione zmieniającą się sytuacją polityczną i rotacją na szczeblu ministerstw, promocja naszego zawodu oraz wspieranie inżynierów w codziennej pracy przez udostępniane w portalu PIIB pomocnych programów i aplikacji.

W tej części odbyła się też uroczystość wręczenia Medali Honorowych PIIB i medali resortowych.

Jedną z 3 osób, którym Kapituła Medalu Honorowego PIIB przyznała to zaszczytne wyróżnienie, był Franciszek Buszka z Śląskiej OIIB.

XXIII Krajowy Zjazd PIIB zaszczycili swoją obecnością m.in. Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk, posłanka na Sejm RP Krystyna Sibińska z Platformy Obywatelskiej oraz reprezentanci stowarzyszeń naukowo-technicznych, FSNT NOT, Instytutu Techniki Budowlanej i Związku Zawodowego „Budowlani”. Zabierający głos minister K. Paszyk i posłanka K. Sibińska zapewniali, że bliskie są im sprawy sektora budownictwa, mającego znaczący wpływ na rozwój polskiej gospodarki, i będą wspierać Izbę w dążeniu do stworzenia Ministerstwa Budownictwa oraz wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań legislacyjnych dla inżynierów budownictwa.

Następnie delegaci wybrali przewodniczącego XXIII Krajowego Zjazdu PIIB i pozostałych członków Prezydium. Byli to: Janusz Szczepański (Dolnośląska OIIB) - przewodniczący, Marek Zackiewicz (Pomorska OIIB) i Tomasz Zakrzewski (Mazowiecka OIIB) – zastępcy przewodniczącego, Ewa Dworska (Śląska OIIB) i Anna Głębocka (Wielkopolska OIIB) – sekretarze. Wybrano również zjazdowe Komisje: Mandatową, Skrutacyjną, Wyborczą, Uchwał i Wniosków.

W części roboczej zjazdu delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności 5 organów statutowych Krajowej Izby: Krajowej Rady PIIB (KR) – w tym sprawozdania finansowego i z realizacji budżetu, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB (KKK), Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB (KSD), Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB (KROZ) i Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR) oraz po dyskusji podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań i w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie za 2022 rok. Wszystkie materiały zjazdowe zostały udostępnione delegatom z wyprzedzeniem w portalu PIIB. Następnie odbyły się wybory uzupełniające – 1 osoby do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB.

Również w tym dniu delegaci podejmowali kolejne ważne uchwały poprzedzane szczegółowymi wyjaśnieniami i dyskusjami: w sprawie Kodeksu etyki zawodowej członków PIIB, poprzedzone wystąpieniem przewodniczącej Komisji ds. Etyki KR PIIB Elżbiety Godzieszki, oraz w sprawie zmian w Zasadach gospodarki finansowej PIIB, poprzedzone wystąpieniem skarbnik PIIB Elżbiety Bryły-Kluczny. Podjęto także uchwały dotyczące zmian w Statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i w regulaminach trzech organów statutowych PIIB - krajowych i okręgowych: KKR i OKR, KSD i OSD, KROZ i OROZ, oraz w sprawie przyznania odznak honorowych PIIB.

Drugi dzień zjazdu rozpoczęła uroczystość wręczenia Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych PIIB. Tego dnia przyjęto również uchwałę w sprawie budżetu na rok 2024. Znaczną część obrad zajęła dyskusja oraz głosowanie nad wnioskami z XXIII okręgowych zjazdów, kierowanych do XXIII Krajowego Zjazdu PIIB (31 wniosków), i wnioskami zgłoszonymi przez delegatów podczas trwania zjazdu (8 wniosków). Rekomendacje do tych 39 wniosków przygotowała Komisja Uchwał i Wniosków XXIII Krajowego Zjazdu PIIB. Delegaci głosowali pakiety tematyczne wniosków zarekomendowanych do procedowania oraz pojedynczo wszystkie wnioski rekomendowane do oddalenia. Na koniec przyjęli uchwałą sprawozdanie KUiW, do którego załącznik stanowią rekomendacje KUiW potwierdzone w głosowaniach.

W poszczególnych komisjach zjazdowych pracowały z ŚlOIIB następujące osoby: w Komisji Mandatowej Przemysław Pępek, jako członek, w Komisji Wyborczej Andrzej Dobrowolski, jako członek, w Komisji Uchwał i Wniosków Maria Świerczyńska, jako wiceprzewodnicząca, w Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Sopata, jako członek.

 

Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's