Porozumienia - Partnerzy

Umowa o współpracy CKAIT i ŚlOIIB

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

UMOWA O WSPÓŁPRACY

 

POMIĘDZY ORGANIZACJAMI:

 

 

ČESKÁ KOMORA

AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ,

OBLASTNÍ KANCELÁŘ OSTRAVA

70200 OSTRAVA 2, 28. ŘIJNA 150

( / fax : + 420 597 577 132

A

 

ŚLĄSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĄ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W KATOWICACH

40-026 KATOWICE, UL. PODGORNA NR 4

( / fax : + 48 32 255 45 52

 

 

Česká Komora autorizovaných inženýrů a techniků, oblastní kancelář Ostrava (ČKAIT) oraz ŚląskaOkręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach (ŚLOIIB), zwane dalej „Stronami”, kierując się potrzebą rozwijania przyjacielskich kontaktów pomiędzy Republiką Czeską i Rzeczpospolitą Polską oraz potrzebą rozszerzania bezpośrednich regionalnych kontaktów w ramach organizacji budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej, postanawiają zawrzeć umowę o współpracy na poniższych warunkach :

ROZDZIAŁ 1 - WSPÓŁPRACA TECHNICZNA

1.1. W ramach wymiany doświadczeń Strony będą przeprowadzać na szeroką skalę wymianę informacji tematycznie zgodnych z zakresem ich działania.

1.2. Celem wymiany doświadczeń, Strony będą systematycznie organizować spotkania i imprezy branżowe.

1.3. Strony zobowiązują się do przesyłania sobie nawzajem publikacji i innych wydawnictw w ramach wspólnych zainteresowań.

1.4. Strony zobowiązują się, w ramach swoich możliwości i kompetencji, do współpracy w rozwijaniu kontaktów kulturalno-gospodarczych pomiędzy miastami Ostravą i Katowicami.

1.5. Strony zobowiązują się organizować spotkania delegacji na przemian w Ostravie i w Katowicach.

1.6. Strony będą wymieniać informacje na temat obowiązujących w obu krajach przepisów prawnych oraz norm technicznych.

1.7 Strony będą współpracować w zakresie uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków.

 

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI FINANSOWE UMOWY

2.1. Strona podejmująca delegację gości zobowiązana jest do pokrycia kosztów jej pobytu.

2.2. Liczbę członków delegacji określą każdorazowo Přednosta Oblastní kanceláře České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Ostrava i Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po wcześniejszych uzgodnieniach.

2.3. Strona podejmująca delegację zapewnia tłumacza.

2.4. Koszty podróży oraz ubezpieczenia pokrywa Strona delegująca.

2.5. Wymiana publikacji i wydawnictw będzie bezpłatna. Koszty przesyłki pokrywa Strona wysyłająca.

 

ROZDZIAŁ 3 - POZOSTAŁE WARUNKI UMOWY

3.1. Za realizację warunków umowy odpowiedzialni są Přednosta Oblastní kanceláře České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Ostrava i Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3.2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, na zasadzie porozumienia Stron.

3.3. Umowa zostaje zawarta na okres 4 lat i może być przedłużona na kolejne lata, jeśli Strony wyrażą chęć dalszej współpracy.

3.4. Strony mogą odstąpić od podpisanej umowy w przypadku wygaśnięcia wspólnych, objętych umową celów. Strona odstępująca od umowy zobowiązuje się zgłosić ten zamiar pisemnie na 3 miesiące przed terminem odstąpienia od umowy.

3.5. Strony zobowiązują się do poinformowania członków i władz naczelnych swoich organizacji o treści umowy.

 

ROZDZIAŁ 4 - UWAGI KOŃCOWE

4.1. Powyższa umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

4.2. Umowa została sporządzona w 8 egzemplarzach, 4 egzemplarze w języku czeskim i 4 egzemplarze w języku polskim. Wszystkie 8 egzemplarzy mają jednakową moc prawną.

4.3. Każda ze Stron otrzymuje po dwa egzemplarze w języku czeskim i polskim.

Powyższą Umowę pomiędzy Českou komora autorizovaných inženýrů a techniků, oblastní kanceláří Ostrava (ČKAIT) a Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (ŚLOIIB) podpisano w Katowicach w dniu 23 lutego 2006 r.

 

 

Jménem

W imieniu

České komory autorizovaných inženýrů

a techniků, oblastní kanceláře Ostrava

Śląskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

w Katowicach

Ing. Svatopluk Bijok

(Přednosta)

Mgr inż. Stefan Czarniecki

(Przewodniczący Rady)

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's