Konferencje, targi

V Konferencja naukowo-techniczna „Obiekty budowlane na terenach górniczych”

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa na terenach górniczych została zorganizowana w dniach 26-27 października 2023 roku przez Katowicki Oddział PZITB we współpracy merytorycznej z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie. Obrady konferencyjne odbywały się w Siemianowickim Centrum Kultury - Park Tradycji, postindustrialnym obiekcie powstałym w wyniku renowacji budynku maszynowni i szybu wyciągowego kopalni „Michał” w siemianowickiej dzielnicy Michałkowice.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Zarząd Główny PZITB i Polska Izba Inżynierów Budownictwa, a patronat branżowy Śląska OIIB, która udzieliła również wsparcia finansowego w ramach programu doskonalenia zawodowego swoich członków. Patronem medialnym był m.in. Inżynier Budownictwa i Fundacja PZITB.

Konferencje nt. „Obiekty budowlane na terenach górniczych” odbywają się od 2014 roku (I konferencja) w cyklu 2-letnim, jedynie IV konferencja została przesunięta na rok 2021, w związku z nasileniem pandemii koronawirusa. V konferencję, podobnie jak IV, zaplanowano w formie hybrydowej – osoby biorące udział w obradach stacjonarnie miały możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcami na sali wykładowej i w kuluarach, natomiast uczestniczące zdalnie, za pośrednictwem Internetu, mogły zadawać pytania i zgłaszać problemy na czacie.

Wiodący temat tegorocznych obrad „Praktyczne podejście do zagadnień związanych z  istniejącymi i projektowanymi obiektami na terenach górniczych i pogórniczych” nawiązywał do wcześniejszych konferencji, podczas których prezentowano ogólną wiedzę dotyczącą projektowania na terenach objętych wpływem eksploatacji kopalin. W konferencji biorą udział od lat inżynierowie budownictwa, inwestorzy oraz przedstawiciele środowisk naukowych i badawczych związanych z budownictwem, górnictwem i zagadnieniami prawnymi. W tym roku uczestniczyło około 90 osób, głównie z Polski Południowej. Choć temat szkód górniczych dotyczy przede wszystkim Górnego Śląska, nie jest to jedyny obszar zmagający się z tym problemem, bowiem eksploatacja użytecznych kopalin nie dotyczy wyłącznie węgla kamiennego.

Program merytoryczny konferencji przygotował Komitet Naukowy, którego przewodniczącym był dr hab. inż. Jan Fedorowicz, emer. prof. Politechniki Śląskiej. Tematyka referatów obejmowała zagadnienia formalno-prawne związane z eksploatacją górniczą, ocenę zagrożeń obiektów budowlanych (kubaturowych, liniowych i ziemnych) wynikających z deformacji i drgań podłoża gruntowego - na skutek bezpośredniej działalności górniczej i wpływów wtórnych tej działalności na terenach pogórniczych oraz stosowane zabezpieczenia obiektów projektowanych i wzmocnienia obiektów istniejących. W ciągu dwóch dni wygłoszono 29 wykładów opracowanych przez specjalistów w dziedzinie szkód górniczych. Byli to m.in. pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej, Instytutu Techniki Budowlanej i Głównego Instytutu Górnictwa jak również specjaliści z Zagłębia Lubińskiego. Obrady odbywały się w kilku sesjach tematycznych, zakończonych panelem dyskusyjnym. Dla wszystkich uczestników przygotowano materiały konferencyjne w formie Monografii obejmującej pełne teksty referatów.

Podczas konferencji swoje produkty przydatne w pracy projektantów i wykonawców: zaprezentowały firmy: Komes, Dynafea Solutions, Bentley.

W ramach konferencji organizatorzy zaproponowali wizytę i seans w Śląskim Parku Nauki – Planetarium, oddanym do użytku jesienią ubiegłego roku po rozbudowie i modernizacji.

Dziękując wykładowcom i słuchaczom za udział i ciekawe dyskusje organizatorzy już teraz zapraszają na kolejną konferencję za 2 lata.

 

Maria Świerczyńska

 

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's