Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Rady ŚlOIB w dniu 11 kwietnia 2024 roku

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

11 kwietnia 2024 roku odbyło się ostatnie, przed Zjazdem Sprawozdawczym ŚlOIIB, posiedzenie Rady Okręgowej. Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB – Roman Karwowski.

Obecni zaakceptowali proponowany porządek obrad oraz przyjęli protokół poprzedniej Rady z wprowadzonymi uzupełnieniami.

Sekretarz Rady Ewa Dworska przedstawiła uchwały przyjęte przez SOR w dniu 28 lutego 2024 roku.

Następnie skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz omówił realizację budżetu w I kwartale 2024 oraz przedstawił stan środków finansowych.

Roman Karwowski przekazał informację o planowanym podjęciu na najbliższym Zjeździe Sprawozdawczym ŚlOIIB uchwały o przeznaczeniu nadwyżki budżetowej na montaż w siedzibie ŚlOIIB fotowoltaiki oraz magazynu energii.

Roman Karwowski, Tomasz Radziewski oraz  kol. Elżbieta Bryła Kluczny (skarbnik PIIB)  przekazali najważniejsze informacje z prac Prezydium i Rady PIIB:

  • przedstawiciele Krajowej Rady PIIB prowadzą rozmowy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii na temat ewentualnych zmian w ustawach i rozporządzeniach dotyczących budownictwa,
  • na ukończeniu są prace związane z aktualizacją Kodeksu zasad etyki zawodowej członków PIIB,
  • trwają przygotowania do opracowania Kalkulatora Nakładów Pracy Kierownika Budowy ( wraz z instrukcją jak z niego korzystać) oraz prezentacji: ELEKTRONICZNY DZIENNIK BUDOWY oraz ODPOWIEDZIALNOŚĆ – PRAWA – OBOWIĄZKI – kierownika budowy.

W ramach przygotowania do XXIII Zjazdu sprawozdawczego ŚlOIIB, przewodniczący Zespołu Organizacyjnego ds. Zjazdu przedstawił stan przygotowania do Zjazdu oraz przedstawił propozycję składów Komisji zjazdowych. Skład Komisji może ulec zmianie lub uzupełnieniu po zakończeniu zebrań przedzjazdowych, w trakcie których delegaci mogą zgłaszać swoją gotowość do pracy w poszczególnych komisjach.

Zebrania przedzjazdowe odbyły się już w Rybniku, Bielsku-Białej oraz w Gliwicach. Opiekunowie poszczególnych Placówek oraz przewodniczący Rady Roman Karwowski omówili przebieg tych spotkań.

Rada przyjęła do wiadomości uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB w sprawie:

  • sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2023 rok,
  • protokołu kontroli statutowej, finansowej i gospodarczej w zakresie działalności Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2023 rok,
  • wniosku o udzielenie absolutorium Radzie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2023 roku

W trakcie omawiania tematu uchwał OKR, przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB, Elżbieta Bryła-Kluczny, wyjaśniła i doprecyzowała zapisy zawarte w we wnioskach Komisji.

Ewa Dworska zaprezentowała Radzie program Festynu Rodzinnego, który odbędzie się w dniu 25 maja 2024 roku w Parku Giszowieckim. Program Festynu oraz informacja o planowanych konkursach zostaną umieszczone w najbliższym czasie na stronie internetowej ŚlOIIB oraz na stronach społecznościowych.

Tomasz Radziewski omówił przebieg Otwartych Dni Inżyniera Budownictwa, które odbyły się w trakcie wiosennych 24 Międzynarodowych Gliwickich Targów Budownictwa & Odnawialnych Źródeł Energii.

Podjęto uchwały o współorganizacji zawodów rowerowych MTB we wrześniu bieżącego roku oraz o organizacji Konkursu „Fotografujemy budownictwo – 2024”

Podjęto również uchwały o udzielenie patronatu oraz wsparcia finansowego bądź rzeczowego dla imprez planowanych w najbliższym okresie czasu.

Waldemar Szleper przypomniał członkom rady o zbliżających się w maju zawodach XII Mistrzostw Polski Budowlanych i Architektów w biegu długodystansowym na 10 km oraz zaprosił wszystkich zainteresowanych do udziału w zawodach.

 

Ewa Dworska
Sekretarz Rady ŚlOIIB

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's