Aktualności - Komunikaty

Warunki Techniczne ITB dla członków PIIB – Portal PIIB i Aplikacja PIIB

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali bezpłatny dostęp do Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przygotowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Dostęp do materiałów dla członków samorządu możliwy jest zarówno przez portal jak i aplikację Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) to seria wydawnicza zawierająca unikalne publikacje Instytutu Techniki Budowlanej cieszące się od wielu lat dużym zainteresowaniem środowiska budowlanego.

Opracowywane i wydawane w latach 1960-1990 WTWiORB, na podstawie ustawy Prawo budowlane z roku 1972, były zaliczane do przepisów techniczno-budowlanych i w związku z tym miały charakter dokumentów obowiązujących.

Zgodnie z aktualną wersją artykułu 7 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się jedynie:

  • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
  • Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Według obecnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane WTWiORB nie są więc przepisami techniczno-budowlanymi, ale wobec braku Polskich Norm z tego zakresu zasadne jest, aby ich zalecenia
znalazły się w treści zamówienia i umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

Poszczególne zeszyty WTWiORB mogą służyć jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentu niezbędnego przy zawieraniu umów na roboty
budowlane. W każdym zeszycie podano podstawowe wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot danej publikacji, umożliwiające prawidłowe i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Zawarto również zasady przeprowadzania odbiorów robót zanikających, odbiorów fragmentów obiektu, odbiorów międzyoperacyjnych, a także odbiorów końcowych, tj. przed przekazaniem obiektu inwestorowi.

W celu ułatwienia korzystania z tej serii wydawniczej przy opracowywaniu specyfikacji w przypadku zamówień publicznych, kiedy wymagane jest stosowanie podziału robót według Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15 marca 2008 r.), we wstępie lub w pierwszym rozdziale każdego zeszytu, w punkcie omawiającym przedmiot i zakres stosowania danych warunków technicznych, podane są odpowiednie kody CPV.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's