Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Rady ŚlOIIB 08.12.2023 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ostatnim w bieżącym roku posiedzeniu Rady ŚlOIIB kluczowym punktem porządku obrad było przyjęcie prowizorium budżetowego na 2024 rok. Podczas posiedzenia, w którym uczestniczyli także członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, podjęto szereg ważnych uchwał.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, które prowadził przewodniczący rady Roman Karwowski, oraz przyjęciu protokołu posiedzenia Rady 7 września 2023 sekretarz rady Ewa Dworska zaprezentowała uchwały podjęte przez Prezydium Rady podczas posiedzenia 23 listopada 2023. Były to 4 uchwały, zatwierdzone następnie uchwałami rady, w sprawach: objęcia patronatu oraz przyznania środków finansowych na organizację III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym, objęcia patronatu nad 24 edycją Międzynarodowych Gliwickich Targów Budownictwa i Odnawialnych Źródeł Energii, objęcia patronatu nad obchodami jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej i przyznania środków finansowych na dofinansowanie obchodów, objęcia patronatu oraz dofinansowania obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników województwa śląskiego oraz w sprawie dofinansowania uroczystości 70-lecia Gliwickiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Podjęto również uchwałę o przyjęciu do wiadomości protokołów Składów Orzekających z okresu pomiędzy posiedzeniami rady.

Skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz przekazał informacje o stanie środków finansowych oraz o wstępnych wynikach ekonomicznych ŚlOIIB. Po dyskusji przyjęto uchwałą rady zaproponowane przez prezydium rady prowizorium budżetowe ŚlOIIB na rok 2024, które zostanie przedstawione XXIII Zjazdowi ŚlOIIB do zatwierdzenia.

Przebieg XXV Jubileuszowej Gali Budownictwa 17 listopada 2023 omówił przewodniczący rady. Gala stanowiła okazję do uhonorowania osób za zasługi w branży budowlanej. Wśród wyróżnionych osób byli także członkowie ŚlOIIB.

Informację o pracach i ustaleniach podjętych na posiedzeniach Krajowej Rady PIIB oraz jej Prezydium przedstawiła skarbnik PIIB Elżbieta Bryła-Kluczny, a informacje o bieżących działaniach komisji i zespołów rady okręgowej przekazali w formie pisemnej ich przewodniczący. Członkowie rady otrzymali też od Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB szczegółowe sprawozdanie dotyczące jesiennej sesji egzaminacyjnej, podczas której uprawnienia budowlane uzyskało 249 osób. Omówiono również wyniki dwóch zakończonych konkursów ŚlOIIB: „Inżyniera Roku – 2022” oraz „Fotografujemy Budownictwo – 2023”.

Po dyskusji przyjęto uchwałą rady zaproponowane przez Zespół Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej zmiany w Regulaminie przyznawania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB. Podjęto także uchwałę w sprawie rezerwacji środków finansowych na cele statutowe Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Roman Karwowski omówił propozycję zakupu budynku przyległego do siedziby ŚlOIIB na potrzeby członków Izby. Powołany uchwałą rady Zespół ma za zadanie opracowanie analizy możliwości optymalnego sposobu jego użytkowania.

Podczas posiedzenia przyjęto również do wiadomości uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej dotyczące przeprowadzonych kontroli, zaakceptowano propozycję terminu i miejsca organizacji XXIII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB 20 kwietnia 2024 oraz terminarz posiedzeń rady i jej prezydium.

Sekretarz rady poinformowała o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe do imprez okolicznościowych, wraz z propozycjami kwot dofinansowania, zatwierdzonych następnie stosownymi uchwałami. Były to uchwały w sprawach: patronatu nad Międzynarodowymi Targami Budownictwa, Instalacji i Odnawialnych Źródeł Energii - SilesiaBUD w lutym 2024 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, organizacji zawodów bowlingu dla członków ŚlOIIB w I połowie 2024 roku, organizacji XVI Otwartych Zawodów Narciarskich ŚlOIIB w kategorii Slalom Gigant w Istebnej 10 marca 2024, patronatu nad 63. i 64. Międzynarodowymi Targami Budownictwa w Bielsku-Białej, przyznania środków finansowych na dofinansowanie obchodów jubileuszu Bytomskiej Budowlanki oraz w sprawie organizacji Dni Otwartych Inżyniera Budownictwa.

Na zakończenie przekazano na ręce przewodniczącego rady puchar za zajęcie przez drużynę ŚlOIIB II miejsca podczas Międzynarodowych Zawodów Pływackich „Masters” w Ostrowii Mazowieckiej.

Bezpośrednio po posiedzeniu odbyło się uroczyste spotkanie przedświąteczne członków wszystkich organów ŚlOIIB.

 

Opracowanie Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's