Aktualności - Komunikaty

XXII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Obrady kolejnego Krajowego Zjazdu PIIB odbyły się w Warszawie w dniach 23-24 czerwca 2023. Był to zjazd sprawozdawczy, podczas którego delegaci z 16 okręgowych izb inżynierów budownictwa podsumowali miniony rok działalności Krajowej Izby.

W obradach zjazdowych brało udział 189 spośród 207 delegatów wybranych na Krajowe Zjazdy w VI kadencji (frekwencja 91,3 %) wśród nich 17 delegatów z Śląskiej OIIB. Obrady otworzył Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, który przywitał zebranych - zaproszonych gości oraz delegatów. Chwilą ciszy uczczono pamięć członków Izby, którzy zmarli w okresie od poprzedniego Zjazdu PIIB; była wśród nich Ewa Bosy, przewodnicząca Rady Lubuskiej OIIB, członek Krajowej Rady PIIB. Następnie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i Medali Honorowych PIIB – to zaszczytne wyróżnienie przyznała Kapituła Medalu Honorowego PIIB Januszowi Kozuli z Śląskiej OIIB i Andrzejowi Jaworskiemu z Mazowieckiej OIIB. Uroczystość prowadziła skarbnik PIIB Elżbieta Bryła -Kluczny z ŚlOIIB. W części oficjalnej zabierali głos zaproszeni goście, m.in. wiceminister Piotr Uściński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Iwona Arent, posłanka na Sejm RP, Artur Dunin, z-ca przewodniczącego senackiej Komisji Infrastruktury, którzy podkreślali znaczenie współpracy z przedstawicielami PIIB, w kierunku wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań legislacyjnych, gratulowali odznaczonym i życzyli owocnych obrad.

Obradom zjazdu przewodniczyło Prezydium w składzie: Renata Staszak (Kujawsko-Pomorska OIIB) - przewodnicząca, Janusz Nowak (Warmińsko-Mazurska OIIB) i Marek Zackiewicz (Pomorska OIIB) – zastępcy przewodniczącej, Tomasz Grzeszczak (Lubelska OIIB) i Iwona Warzywbok (Podkarpacka OIIB) – sekretarze. Delegaci wybrali również zjazdowe Komisje: Mandatową, Skrutacyjną, Wyborczą, Uchwał i Wniosków.

W części roboczej zjazdu delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności 5 organów statutowych Krajowej Izby: Krajowej Rady PIIB (KR) – w tym sprawozdania finansowego i z realizacji budżetu, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB (KKK), Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB (KSD), Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB (KROZ) i Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR) oraz podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań i w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie za 2022rok. Wszystkie materiały zjazdowe zostały udostępnione delegatom z wyprzedzeniem w portalu PIIB.

Następnie odbyły się wybory uzupełniające – 1osoby do składu KR PIIB oraz 1 osoby do składu KKR PIIB.

Również w tym dniu delegaci podejmowali kolejne ważne uchwały poprzedzane dogłębnymi dyskusjami. Były to uchwały: w sprawie zmian w Statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, w sprawie zmian w Regulaminie KR PIIB oraz w sprawie zmian w Zasadach gospodarki finansowej PIIB. Najdłuższą i emocjonalną dyskusję wywołała ostatnia z wymienionych uchwał, ostatecznie przyjęta przez zjazd. Zgodnie z tą uchwałą od początku 2025 roku wysokość składki - 2% na Izbę Krajową i 8 % na izbę okręgową - będzie powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem krajowym w sektorze przedsiębiorstw i będzie zmieniać się co rok stosownie do tego wynagrodzenia.

Drugi dzień zjazdu rozpoczęła uroczystość wręczenia Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych PIIB. Wśród delegatów wyróżnionych Srebrną Odznaka Honorową PIIB była z ŚlOIIB Ewelina Pawelak. Po tej uroczystości przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Gabriela Przystał przekazała informację o sposobie realizacji wniosków z XXI Krajowego Zjazdu i wniosków skierowanych przez okręgowe zjazdy do Krajowej Rady, które pomiędzy zjazdami zostały rozpoznane przez Komisję Wnioskową Krajowej Rady i przedstawione do akceptacji przez Krajową Radę PIIB. Następnie omówiła szczegółowo 8 wniosków zgłoszonych podczas XXII Krajowego Zjazdu i rozpoznanych przez KUiW; w tym roku nie było wniosków z okręgowych zjazdów kierowanych do Krajowego Zjazdu. Po wnikliwej dyskusji delegaci zdecydowali o skierowaniu 4 wniosków do realizacji przez Krajową Radę, a 1 do odrzucenia, 2 wnioski są w trakcie realizacji oraz 1, zaprezentowany przez wnioskodawcę podczas dyskusji nad zmianą zasad gospodarki finansowej, został odrzucony w głosowaniu poprzedniego dnia.

W poszczególnych komisjach zjazdowych pracowały z ŚlOIIB następujące osoby: w Komisji Mandatowej Katarzyna Seweryn, jako członek, w Komisji Wyborczej Elżbieta Nowicka-Słowik, jako członek, w Komisji Uchwał i Wniosków Maria Świerczyńska, jako wiceprzewodnicząca, w Komisji Skrutacyjnej Ewelina Pawelak, jako przewodnicząca.

 

Maria Świerczyńska

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's