Aktualności - Komunikaty

XXII Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

22 kwietnia 2023 obradował w gmachu Stalexportu w Katowicach XXII Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB. W zjeździe uczestniczyło 170 spośród 219 delegatów na zjazdy ŚlOIIB w VI kadencji.

Obrady zjazdu otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, który przywitał zebranych, wśród nich gościa zjazdu - wiceprezesa Krajowej Rady PIIB Mieczysława Grodzkiego, Urszulę Kallik, przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej i Elżbietę Bryłę-Kluczny, skarbnika PIIB. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków ŚlOIIB. Poproszony o zabranie głosu wiceprezes KR PIIB Mieczysław Grodzki podziękował w swoim wystąpieniu za duże zaangażowanie i operatywność reprezentantów ŚlOIIB działających w organach krajowych, w szczególności w Krajowej Radzie PIIB. W odniesieniu do działalności tego organu podkreślał m.in. aktywność przedstawicieli KR PIIB w lobbowaniu na rzecz dobrego prawa budowlanego i w działaniach związanych z cyfryzacją Izby na poziomie krajowym i okręgowym. Zwracał też uwagę na podejmowane przedsięwzięcia mające na celu uświadamianie społeczeństwu rangi naszego zawodu.

Delegaci wybrali na przewodniczącą zjazdu Danutę Bochyńską-Podloch, pozostałych członków prezydium i komisję mandatową, która stwierdziła prawomocność zjazdu, oraz zatwierdzili „Porządek obrad”. W skład prezydium zjazdu weszło jeszcze 2 wiceprzewodniczących: Aleksandra Repelewicz i Marcin Siedlecki oraz sekretarz Urszula Kallik i jej 4 zastępców.: Wojciech Burda, Bożenna Janusik, Jolanta Korczyk i Regina Pomorska. W tej części miała też miejsce uroczystość wręczenia Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych PIIB oraz Medali Honorowych ŚlOIIB. Złote Odznaki Honorowe PIIB otrzymali: Bożena Bujoczek, Bożenna Janusik, Jadwiga Owsiak, Katarzyna Seweryn, Wojciech Gajecki, Janusz Jasiona, Andrzej Kulawik i Piotr Wyrwas, a Srebrne Odznaki PIIB - Elżbieta Bryła-Kluczny, Ilona Mrozek, Agnieszka Orłowska, Leszek Bąk, Andrzej Dobrowolski - odznakę odebrał syn Wojciech Dobrowolski, Piotr Klikowicz, Przemysław Pępek, Tomasz Radziewski, Marcin Siedlecki, Adam Skorupa, Piotr Spiżewski i Jan Spychała. Medal Honorowy ŚlOIIB Kapituła przyznała osobom, które pracowały w organach statutowych ŚlOIIB przez 5 kadencji. Byli to: Grzegorz Gowarzewski, Maria Świerczyńska, Leszek Eder, Elżbieta Godzieszka, Urszula Kallik, Józef Bułka, Zbigniew Herisz, Janusz Jasiona i Jarosław Paluszyński. Członkowie ŚlOIIB, którzy pracowali w organach ŚlOIIB dłużej, zostali już wcześniej uhonorowani tym medalem. Odznaki i medale wręczali wyróżnionym osobom Mieczysław Grodzki i Roman Karwowski.

Następnie przyjęto „Regulamin zjazdu” i wybrano komisję uchwał i wniosków oraz komisję skrutacyjną. W części sprawozdawczej Roman Karwowski omówił skrótowo działalność Rady ŚlOIIB w 2023 roku, przybliżając realizowane działania statutowe w zakresie doskonalenia zawodowego i integracji oraz wydarzenia związane z jubileuszem 20-lecia ŚlOIIB i organizacją Dni Otwartych Inżyniera Budownictwa. Zwrócił uwagę, że po ustąpieniu pandemii prowadzone są nadal przez Izbę szkolenia w starostwach i urzędach miast z udziałem pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, co daje naszym członkom możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami tych organów. Przypomniał także, iż każdy z członków ŚlOIIB może skorzystać w Izbie z pomocy prawnej i technicznej. Pełne teksty sprawozdań wszystkich organów statutowych ŚlOIIB zawarto w materiałach zjazdowych, które delegaci otrzymali wyprzedzająco jako materiał do omówienia na spotkaniach przedzjazdowych. Po dyskusji zatwierdzono uchwałami sprawozdania organów, przyjęto uchwałę w sprawie absolutorium dla Rady ŚlOIIB za 2022 rok oraz uchwalono „Zasady Gospodarki Finansowej” i budżet na 2023 rok.

Na zakończenie obrad delegaci wysłuchali sprawozdania komisji uchwał i wniosków oraz zatwierdzili je uchwałą. KUiW rozpatrzyła 4 wnioski, z których 3 zostały przyjęte do realizacji, a 1 odrzucony.

 

Maria Świerczyńska

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's