Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Rady ŚlOIIB – 16 lutego 2023 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ważną częścią pierwszego w bieżącym roku posiedzenia Rady ŚlOIIB było omówienie przygotowań do XXII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, który odbędzie się 22 kwietnia 2023.

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Po prezentacji przez sekretarza rady Ewę Dworską uchwał podjętych przez Prezydium Rady ŚlOIIB na posiedzeniu 26 stycznia 2023 oraz uchwał Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB członkowie rady zatwierdzili je stosownymi uchwałami rady. Skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz poinformował o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o wstępnych wynikach ekonomicznych ŚlOIIB, a skarbnik PIIB Elżbieta Bryła-Kluczny o pracach Krajowej Rady PIIB oraz jej Prezydium. Informacje o pracach Komisji i Zespołów Rady ŚlOIIB przekazali ich przewodniczący. Realizację budżetu ŚlOIIB za rok 2022 omówioną przez skarbnika zatwierdzono uchwałą.

Stan przygotowań XXII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB przedstawił Waldemar Szleper, przewodniczący Zespołu organizacyjnego XXII Zjazdu, zastępca przewodniczącego rady. Przyjęto uchwałą projekty Porządku i Regulaminu obrad XXII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB. Uczestnicy posiedzenia wysłuchali następnie informacji Ewy Dworskiej nt. projektu Sprawozdania Rady ŚlOIIB za rok 2022 oraz informacji o sprawozdaniach pozostałych organów statutowych ŚlOIIB: OKK, OSD, OROZ i OKR. Po prezentacji uchwał pokontrolnych OKR ŚlOIIB przez przewodniczącą Elżbietę Bryłę-Kluczny, podjęto uchwałę w sprawie ich przyjęcia do wiadomości.

O wynikach Konkursu „Nowoczesny Inżynier - 2022” poinformował Józef Kluska, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB. Waldemar Szleper podsumował doskonalenie zawodowego członków ŚlOIIB w 2022 roku i omówił plany w tym zakresie na 2023 rok oraz zmiany regulaminu zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego, które zatwierdzono uchwałą. Omówiono również noworoczne spotkania delegatów i członków ŚlOIIB w poszczególnych placówkach. Przewodniczący rady poinformował o postępujących działaniach w kierunku wprowadzenia SEOD na poziomie krajowym, a Ewa Dworska o wystąpieniach do ŚLOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe do imprez okolicznościowych. Dofinansowanie dwóch konferencji oraz objęcie nad nimi patronatu ŚlOIIB zatwierdzono uchwałami.

Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's