Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Rady ŚlOIIB – 10 grudnia 2021

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Rady ŚlOIIB odbyło się w trybie stacjonarnym. W trakcie obrad podjęto liczne uchwały, w tym uchwałę dotyczącą prowizorium budżetowego na 2022 rok.

W posiedzeniu uczestniczyli również, jako goście, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. W nawiązaniu do ustalenia podjętego podczas wrześniowego posiedzenia rady odbyła się dyskusja nt. formy prowadzenia posiedzeń rady i prezydium rady w 2022 roku. W wyniku przeprowadzonego głosowania posiedzenia te będą się odbywać w trybie stacjonarnym, z gwarancją zachowania zasad bezpieczeństwa w sytuacji przedłużającej się pandemii.

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia rady 16 września 2021, sekretarz rady Ewa Dworska omówiła uchwały prezydium rady podjęte podczas posiedzeń 28 października i 24 listopada 2021, które po dyskusji zostały zatwierdzone uchwałami rady. Były to 2 uchwały z października w sprawie: sfinansowania organizacji przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej IX Mistrzostw PIIB w Brydżu Sportowym o Puchar Prezesa PIIB oraz dofinansowania nagród dla laureatów 53 Konkursu Prac Dyplomowych organizowanego przez Oddział SEP w Gliwicach we współpracy z ŚlOIIB dla absolwentów Wydziałów: Elektrycznego, Automatyki, Informatyki i Elektroniki oraz Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej i 2 uchwały z listopada: w sprawie: organizacji przez ŚlOIIB konkursu na najlepsze prace dyplomowe magisterskie obronione na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej i bardzo ważna uchwała w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na 2022 rok.

Następnie Ewa Dworska przekazała informacje o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, zatwierdzonych następnie uchwałą rady, a skarbnik Zenon Panicz - na temat środków finansowych i wyników ekonomicznych Śląskiej OIIB.

O działalności Prezydium Krajowej Rady PIIB poinformował w formie pisemnej zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska. Jego relację uzupełnił Roman Karwowski informacją o zakończonych pracach Zespołu Krajowej Rady PIIB ds. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), której jest przewodniczącym. Sprawozdanie zespołu zostanie przekazane na najbliższym posiedzeniu KR. Cyfryzacja obiegu dokumentów dotyczyć będzie nie tylko biur izb, ale również organów statutowych.

Przeprowadzone w 2021 roku szkolenia omówiła zastępca przewodniczącego rady Katarzyna Seweryn, a informację o przebiegu jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane przekazał przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB Franciszek Buszka.

Podjęto uchwałę dotyczącą przedłużenia czasu obowiązywania zasad dofinansowania szkoleń online organizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne i rozszerzenia zakresu dofinansowania doskonalenia zawodowego oraz uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania Regulaminu przyznawania pomocy finansowej, przyjętego uchwałą z maja 2020, z zaproponowanymi zmianami.

Wyniki konkursu fotograficznego ŚlOIIB FOTO-2021 omówił zastępca przewodniczącego rady Tomasz Radziewski, a wyniki konkursu Inżynier Roku 2020 - zastępca przewodniczącego rady Waldemar Szleper. Wystąpił on także o przyznanie nagród pieniężnych laureatom tego konkursu, które po dyskusji przyjęto uchwałą.

Informację o przebiegu zebrań wyborczych delegatów na kadencję 2022-2026 w poszczególnych obwodach ŚlOIIB przedstawił Roman Karwowski. Podjęto uchwałę o zmianie ilości delegatów w obwodzie wyborczym nr 1 Bielsko-Biała.

W związku z uchwałą w sprawie organizacji przez ŚlOIIB konkursu na najlepsze prace dyplomowe magisterskie obronione na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej odpowiedzialnej za organizację tego konkursu. Ze strony ŚlOIIB w skład 6-osobowej komisji weszli: Jan Spychała jako przewodniczący, Jerzy Skotny – sekretarz, Andrzej Nowak - członek. Organizacja konkursu ŚlOIIB wpisuje się w program współdziałania zawarty w porozumieniu o współpracy Śląskiej OIIB z Politechniką Śląską, a zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu określa Regulamin będący załącznikiem do uchwały o konkursie.

Roman Karwowski omówił następnie działania związane z jubileuszem 20-lecia ŚlOIIB. Oficjalne rozpoczęcie obchodów tego jubileuszu nastąpiło podczas XXIII Gali Budownictwa w Teatrze Rozrywki w Chorzowie 19 listopada 2021, zaś najważniejszym jego wydarzeniem będzie gala i koncert w Wielkiej Sali Koncertowej NOSPR-u 23 marca 2022. Dyskutowano na temat odpłatności za bilety wstępu i jednogłośnie przyjęto symboliczną kwotę 30 zł od osoby towarzyszącej.

Przewodniczący rady poinformował także o zaproponowanej naszej Izbie prezydencji w Śląskim Forum Zawodów Zaufania Publicznego, która będzie trwała od 1 stycznia do 31 grudnia 2022. Również w tej sprawie podjęto stosowną uchwałę.

Kolejne 2 uchwały Rady ŚlOIIB dotyczyły zmiany treści uchwały powołującej Zespół ds. doskonalenia zawodowego oraz przyjęcia do wiadomości 3 uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Roman Karwowski poinformował o ukończeniu przebudowy strony internetowej ŚlOIIB i podziękował wszystkim za pracę na rzecz Izby w minionym roku.

 

Tekst: Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's