Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Rady ŚlOIIB 18.06.2021r.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Planowane uprzednio na 27 maja 2021 posiedzenie Rady ŚlOIIB zostało przeniesione na 18 czerwca 2021, z uwagi na przygotowania w Izbie do sesji egzaminacyjnej rozpoczynającej się 28 maja 2021. Dzięki złagodzeniu przepisów sanitarnych posiedzenie mogło się odbyć w trybie stacjonarnym, przy zachowaniu odpowiednich odległości pomiędzy uczestnikami.

Do udziału w posiedzeniu, które prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, zostali zaproszeni również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia rady w dniu 8 kwietnia 2021, sekretarz rady Ewa Dworska omówiła uchwały prezydium rady podjęte podczas posiedzenia 13 maja 2021, które po dyskusji zostały zatwierdzone uchwałami rady. Było to 7 uchwał dotyczących odwołania festynu, organizacji konkursu fotograficznego, dofinansowania wydania „Zeszytów Naukowych Politechniki Częstochowskiej” i konferencji „Fotowoltaika dziś i jutro” oraz zmiany terminów związanych z konkursem „Inżynier Roku”, terminu turnieju brydża sportowego i terminu regat żeglarskich. Przedstawiła również uchwały Składów Orzekających Rady, zatwierdzone następnie uchwałą rady. Podczas posiedzenia podjęto także uchwały dotyczące terminów zebrań obwodowych w 7 obwodach wyborczych ŚlOIIB (v. Komunikat na stronie ŚlOIIB), ustanowienia Medalu 20-lecia ŚlOIIB, rozwiązania Zespołu ds. organizacji wyjazdów technicznych, przyznania Odznaki Honorowej PIIB oraz dofinansowania IV Konferencji Górniczej.

Informację o stanie środków finansowych oraz o wynikach ekonomicznych ŚlOIIB przedstawił zastępca skarbnika Zenon Panicz. Roman Karwowski omówił przebieg XX Zjazdu ŚlOIIB odbywającego się w trybie zdalnym w dniach 19-22 kwietnia 2021 oraz wyniki przeprowadzonych głosowań, a zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska - działania Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium, o których informację przekazał członkom rady również w formie pisemnej.

Dużą część obrad poświęcono na omawianie wniosków złożonych przez delegatów podczas XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB. Rekomendacje do poszczególnych wniosków przygotowała zastępca sekretarza Danuta Bochyńska-Podloch, konsultując je z mec. Marią Wójcik w razie wątpliwości co do zgodności niektórych wniosków z przepisami prawa. Było to 16 wniosków, które uzyskały poparcie minimum 5 delegatów. Wyjaśnień udzielała pod nieobecność autorki rekomendacji E. Dworska lub w zakresie prawnym mec. Marią Wójcik; przyjęcie bądź odrzucenie rekomendacji było głosowane dla każdego wniosku z osobna. W związku z brakiem opinii prawnej na piśmie w odniesieniu do kilku wniosków, zdecydowano o przesunięciu ich rozpatrzenia na wrześniowe posiedzenie rady. W wyniku dyskusji nad wnioskiem dotyczącym statusu osoby pełniącej obowiązki skarbnika, podjęto uchwałę w sprawie objęcia funkcji skarbnika ŚlOIIB przez Zenona Panicza.

Opiekunowie poszczególnych placówek i punktu informacyjnego ŚlOIIB omówili przygotowania i terminy Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa, organizowanych dla członków Izby z danego rejonu. Te spotkania stanowią od lat ważną formę integracji członków ŚlOIIB - informacje o nich znajdą się na stronie internetowej i Facebooku Izby.

Roman Karwowski odniósł się do wyników ankiety na temat działalności ŚlOIIB. Wnioski z tej ankiety, dotyczące kilku grup tematycznych, zostały opracowane przez zespół złożony z członków prezydium rady. Najwięcej głosów dotyczyło poprawy komunikacji Izby z członkami oraz działań integracyjnych. W celu wzmocnienia tej komunikacji planowana jest przebudowa strony internetowej na bardziej nowoczesną, responsywną; znajdzie się na niej m.in. zakładka zawierająca odpowiedzi na zgłaszane poważniejsze problemy techniczne. Informacje o ważnych wydarzeniach w Izbie zamieszczane będą nadal w formie komunikatów na stronie internetowej i Facebooku ŚlOIIB oraz w Informatorze ŚlOIIB, a najważniejsze bieżące wiadomości przesyłane będą również pocztą elektroniczną do wszystkich członków ŚlOIIB.

Najlepszym miejscem integracji, jak wykazały dotychczasowe doświadczenia i wyniki ankiety, są terenowe ośrodki ŚlOIIB skupiające członków z obszaru ich działania. Tu przede wszystkim będą nadal realizowane i rozwijane już istniejące formy integracji członków a także inicjowane formy nowe.

Przewodniczący rady mówił także o trwających przygotowaniach do obchodów 20-lecia ŚlOIIB, z którymi wiąże się m.in. ustanowienie Medalu 20-lecia ŚlOIIB oraz publikacje i wydawnictwa związane z jubileuszem.

Na wrześniowym posiedzeniu rady będą przyjęte rozwiązania dotyczące uhonorowania seniorów - członków ŚlOIIB.

Trwają również przygotowania do Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa organizowanego 25 września 2021 we wszystkich placówkach i punkcie informacyjnym ŚlOIIB. Dla osób odwiedzających punkty konsultacyjne zostaną przygotowane materiały informacyjne o Izbie i jej jubileuszu.

Na zakończenie obrad przekazano bieżące informacje i zaproszenia do udziału w organizowanych przez ŚlOIIB wydarzeniach.

Pierwsze po długiej przerwie posiedzenie Rady ŚlOIIB w formie bezpośredniej było jednym z dłuższych, zarówno z powodu bogatego programu jak i gorących dyskusji, w szczególności dotyczących wniosków zjazdowych oraz podejmowanych uchwał.

 

Tekst: Maria Świerczyńska


 

Komunikat

Zgodnie z uchwałą Rady ŚlOIIB z dnia 18 czerwca 2021 zebrania wyborcze delegatów na zjazdy ŚlOIIB w VI kadencji (lata 2022-2026) odbędą się w 7 obwodach wyborczych ŚlOIIB w następujących terminach:

Obwód nr 1 – Bielsko Biała, 06 listopada 2021;

Obwód nr 2 – Częstochowa, 27 listopada 2021;

Obwód nr 3 – Gliwice, 04 grudnia 2021;

Obwód nr 4 – Katowice I, 13 listopada 2021;

Obwód nr 5 – Katowice II, 13 listopada 2021;

Obwód nr 6 – Rybnik – 04 grudnia 2021;

Obwód nr 7 – Sosnowiec, 20 listopada 2021 rok.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc i godzin zebrań zostaną podane w terminie późniejszym.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's