Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Rady ŚlOIIB – 1 czerwca 2023

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Porządek obrad kolejnego posiedzenia Rady ŚlOIIB obejmował podsumowanie ważnych wydarzeń w ŚlOIIB pomiędzy drugim i trzecim spotkaniem rady oraz sprawy związane z  przygotowaniami do XXII Krajowego Zjazdu PIIB.

 

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Po prezentacji przez sekretarza rady Ewę Dworską uchwał podjętych przez Składy Orzekające Rady ŚlOIIB zatwierdzono je stosowną uchwałą rady. Skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz poinformował o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o wstępnych wynikach ekonomicznych ŚlOIIB, a skarbnik PIIB Elżbieta Bryła-Kluczny o pracach Krajowej Rady PIIB oraz jej Prezydium. Informacje o pracach komisji i zespołów rady ŚlOIIB przekazali ich przewodniczący.

Przebieg obrad XXII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB 22 kwietnia 2023 oraz Warsztatów szkoleniowych w Wiśle-Jaworniku w dniach 17-19 maja 2023 omówił Roman Karwowski. Przekazał także propozycje udziału delegatów ŚlOIIB w pracach komisji zjazdowych XXII Krajowego Zjazdu PIIB w dniach 23-24 czerwca 2023. Będzie to zjazd sprawozdawczo-wyborczy, z uwagi na wybory uzupełniające członka Krajowej Rady i członka Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB. Przypomniał też o konieczności wykonania testu przekazanego przez Krajową Izbę, ponieważ głosowania zjazdowe będą się odbywać za pośrednictwem aplikacji zainstalowanej na tabletach lub w telefonach komórkowych. Wnioski z XXII Zjazdu ŚlOIIB posumowała z-ca sekretarza rady Danuta Bochyńska Podloch, proponując przekazanie do Krajowej Rady PIIB wniosku skierowanego pierwotnie do Rady ŚlOIIB; propozycja została zatwierdzona uchwałą rady.

Po zaprezentowaniu przez z-cę przewodniczącego Rady Waldemara Szlepera proponowanych zmian w Regulaminie zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego przez ŚlOIIB w kadencji 2022-2026, przyjęto je uchwałą rady. Roman Karwowski, nawiązując do wdrażania Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w izbach okręgowych, poinformował o potrzebie współfinansowania SEOD w 70. procentach przez OIIB; współfinansowanie w tej wysokości zatwierdzono stosowną uchwałą rady. Przyjęto także uchwały w sprawach: współorganizacji „Konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie z zakresu budownictwa” w ATH Bielsko-Biała, zmiany regulaminu konkursu wiedzy technicznej „NOWOCZESNY INŻYNIER - 2023” oraz przyznania środków finansowych na organizację X Jubileuszowych Mistrzostw PIIB w Brydżu Sportowym.

Podczas posiedzenia podjęto również tematy: nowelizacji ustawy Prawo budowlane i organizacji w ŚlOIIB Dni Otwartych Inżyniera Budownictwa. Rozmawiano także nt. organizacji w poszczególnych obwodach ŚlOIIB Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa i pozytywnym odbiorze Festynu ŚlOIIB, który 27 maja 2023 zgromadził Parku Giszowieckim blisko 1000 osób.

 

Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's