Aktualności - Komunikaty

XXI Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy ŚlOIIB

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

23 kwietnia 2022 obradował w Centrum Konferencyjnym Stadionu Śląskiego w Chorzowie XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegaci podsumowali miniony rok i kończącą się V kadencję oraz wybrali władze ŚlOIIB na kolejną kadencję, tj. na lata 2022-2026.

Był to pierwszy od wybuchu pandemii w marcu 2020 roku Zjazd ŚlOIIB odbywający się w formie stacjonarnej. Zorganizowanie obrad w obszernej sali konferencyjnej umożliwiało zachowanie bezpiecznych odległości osób biorących udział w zjeździe w przypadku zaostrzenia przepisów sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. W obradach zjazdowych uczestniczyło 206 spośród 219 delegatów wybranych na Zjazdy ŚlOIIB w VI kadencji; frekwencja wyniosła 94.06 %.

Zjazd otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, witając delegatów i Honorowego Przewodniczącego Rady ŚlOIIB Stefana Czarnieckiego. Chwilą ciszy uczczono pamięć koleżanek i kolegów, którzy odeszli na zawsze w minionej kadencji. W imieniu prezesa Krajowej Rady PIIB Zbigniewa Kledyńskiego zabrał głos członek Prezydium KR PIIB Józef Kluska, życząc owocnych obrad i odpowiedzialnych wyborów.

Następnie delegaci wybrali Prezydium Zjazdu i komisje zjazdowe: 5-osobową Komisję Mandatową, 8-osobową Komisję Wyborczą, 12-osobową Komisję Skrutacyjną i 7-osobową Komisję Uchwał i Wniosków. W Prezydium Zjazdu pracowali: przewodniczący Przemysław Pępek, zastępcy przewodniczącego Ilona Mrozek i Ewelina Pawelak oraz sekretarz Urszula Kallik i 4 zastępców sekretarza: Wojciech Burda, Bożenna Janusik, Rafał Kleist i Agnieszka Orłowska.

W części sprawozdawczej odbyła się tylko krótka dyskusja nad sprawozdaniem rady, ponieważ podczas spotkań przedzjazdowych delegatów, odbywających się w poszczególnych obwodach wyborczych ŚlOIIB z przewodniczącymi wszystkich organów statutowych, była możliwość dyskusji nad przesłanymi wyprzedzająco materiałami zjazdowymi. Przewodniczący rady ŚlOIIB oraz przewodniczący pozostałych organów statutowych podziękowali członkom organów i pracownikom Biura ŚlOIIB za pracę w mijającej kadencji, w której należało się zmierzyć z licznymi utrudnieniami spowodowanymi pandemią Covid-19. Jak wynika z przedłożonych delegatom materiałów, wybrane na XVII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym organy statutowe i biuro Izby działały sprawnie, obsługując prawie 13 tysięcy czynnych członków ŚlOIIB, mimo wielomiesięcznych uciążliwości związanych z trwającą od marca 2020 pandemią koronawirusa. ŚlOIIB szybko odnalazła się w tej nowej rzeczywistości. Stworzone zostały warunki do nieprzerwanej pracy każdego organu, zrealizowano wszystkie zadania statutowe, możliwy był nieprzerwany kontakt członków i interesariuszy z Izbą. Na bieżąco w Informatorze, na stronie internetowej i Facebooku przekazywano informacje o działalności izby w odmiennych warunkach. Na dużą skalę rozwinęły się szkolenia online i odbyły się wszystkie planowane sesje egzaminacyjne, dla których stworzono bezpieczne warunki

Delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania organów statutowych, Zasady gospodarki finansowej i budżet na 2022 rok, Ramowy program działania ŚlOIIB na lata 2022-2026 oraz udzielili absolutorium Radzie ŚlOIIB za rok 2021.

W kolejnej części Zjazdu wybierano przewodniczących i członków 5 organów statutowych ŚlOIIB oraz delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB. Wszystkie osoby pełniące funkcje szefów organów statutowych w V kadencji kandydowały ponownie, jedynie w przypadku Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego była dodatkowo kandydatura Małgorzaty Mazur. Każdy kandydat na stanowisko przewodniczącego organu statutowego miał możliwość krótkiej prezentacji. Na przewodniczących wszystkich organów statutowych ŚlOIIB zostali wybrani ponownie dotychczasowi przewodniczący:

Roman Karwowski - przewodniczący Rady ŚlOIIB,

Elżbieta Bryła Kluczny - przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB

Franciszek Buszka - przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB

Krzysztof Ciesiński - przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB

Elżbieta Godzieszka - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - koordynator

Następnie delegaci wybrali 29 członków Rady ŚlOIIB, 6 członków OKR, 18 członków OKK, 16 członków OSD, 8 członków zespołu OROZ i 22 delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB. Wszystkie wybory zostały zatwierdzone stosownymi uchwałami.

Na zakończenie obrad delegaci wysłuchali sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków oraz zatwierdzili je uchwałą. Do KUiW wpłynęło 9 wniosków, z których 7 zostanie skierowanych do rozpatrzenia przez Radę ŚlOIIB, a 2 przez Krajową Radę ŚlOIIB.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Maria Świerczyńska

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's