Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Rady ŚlOIIB – 10 marca 2022

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Rady ŚlOIIB poświęcono w głównej mierze przygotowaniom do XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB 23 kwietnia 2022. W posiedzeniu uczestniczyli również, jako goście, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

 

Obrady prowadził przewodniczący rady Roman Karwowski. Na wstępie nawiązał do ataku Rosji na Ukrainę i wojny rozgrywającej się u naszych są siadów. „Gdy 2 lata temu wybuchła pandemia koronawirusa wydawać się mogło, że nic gorszego, zagrażającego naszemu życiu, nie może się zdarzyć. Znalezienie lekarstwa na wirusa dało nadzieję na powrót do normalności. Tymczasem dramat sąsiadów przywrócił niepokój o jutro, mimo wiary że wojna do nas nie dotrze” – powiedział przewodniczący rady. Zwrócił uwagę na wielkie zaangażowanie Polaków w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz reakcję Izby na zaistniałą sytuację. Na stronie internetowej ŚlOIIB i Facebooku został powtórzony komunikat Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa „Inżynierowie budownictwa solidarni z Ukrainą” potępiający agresję, wyrażający solidarność z obywatelami Ukrainy i zachęcający do niesienia pomocy za pośrednictwem szeregu pozarządowych organizacji oraz apel o wsparcie inicjatywy Podkarpackiej OIIB, której celem jest pomoc ukraińskim inżynierom w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Znalazł się też apel o zatrudnianiu w polskich firmach osób z Ukrainy. 

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia rady 10 grudnia 2021, sekretarz rady Ewa Dworska omówiła uchwały prezydium rady podjęte podczas posiedzeń 20 stycznia i 10 lutego 2022, które po dyskusji zostały zatwierdzone uchwałami rady. Były to 4 uchwały ze stycznia w sprawach: terminów zebrań przedzjazdowych delegatów na zjazdy ŚlOIIB, współfinansowania przez ŚlOIIB systemu elektronicznego obiegu dokumentów, patronatu nad Targami Budownictwa w Bielsku-Białej i dofinansowania XXXVI Konferencji WPPK 2022 oraz 3 uchwały z lutego w sprawach organizacji: festynu ŚlOIIB, turnieju brydża sportowego w ramach festynu i regat ŚlOIIB.

Następnie Ewa Dworska przekazała informacje o uchwałach Składów Orzekających Rady ŚlOIIB, zatwierdzonych następnie uchwałą rady, a skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz - na temat środków finansowych i wyników ekonomicznych Śląskiej OIIB.

O pracy Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium poinformował w formie pisemnej zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska. Skarbnik ŚlOIIB omówił realizację budżetu za 2021, która po dyskusji została zaakceptowana uchwałą rady.

Kolejne punkty porządku obrad dotyczyły stanu przygotowań do XXI Zjazdu ŚlOIIB, w tym projektów dokumentów zjazdowych i informacji przewodniczących organów statutowych o sprawozdaniach za 2021 rok. Po dyskusji przyjęto uchwały w sprawie akceptacji budżetu i akceptacji projektów dokumentów zjazdowych oraz uchwałę przyjmującą do wiadomości uchwały pokontrolne OKR omówione przez przewodniczącą OKR Elżbietę Bryłę -Kluczny, wśród nich uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Radzie ŚlOIIB za 2021 rok.

O działaniach związanych z obchodami 20-lecia ŚlOIIB mówił Roman Karwowski. Jest już gotowe jubileuszowe wydanie Informatora ŚlOIIB, a niebawem, 26 marca 2022, odbędzie się Jubileuszowa Gala w Wielkiej Sali Koncertowej NOSPR, na którą zostały rozesłane zaproszenia.

Ewa Dworska przekazała informację o wystąpieniu ZIAD w Bielsku-Białej o udzielenie patronatu nad targami Enegetab i ufundowaniu wyróżnienia ŚlOIIB w konkursie na wyróżniający się produkt, przyjęto w tej sprawie uchwałę rady.

Na zakończenie obrad zastępca przewodniczącego rady Andrzej Nowak poinformował o pracach przygotowawczych związanych z planowaną w ŚlOIIB instalacją paneli fotowoltaicznych, a przewodniczące Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej Czesława Bella - o podziękowaniach przekazanych przez osoby, które otrzymały zapomogę lub seniorów wyróżnionych jubileuszową gratyfikacją.

 

Tekst: Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's