Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB – 20 stycznia 2022

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Podczas pierwszego w 2022 roku posiedzenia Prezydium Rady ŚlOIIB omawiano m.in. sprawy związane z XXI Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym ŚlOIIB, z wprowadzeniem w ŚlOIIB systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz z obchodami 20-lecia ŚlOIIB.

 

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Sekretarz rady Ewa Dworska przekazała informacje dotyczące realizacji ustaleń z posiedzenia prezydium rady 24 listopada 2021 i uchwał Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, skarbnik Zenon Panicz poinformował o stanie środków finansowych Śląskiej OIIB i o realizacji budżetu za 2021 rok, a zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska przedstawił działania Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium w ostatnich tygodniach.

O przygotowaniach do XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB 23 kwietnia 2022 mówiła sekretarz rady, przedstawiając stan zaawansowania prac nad sprawozdaniami rady i pozostałych organów statutowych za 2021 rok, a zastępca przewodniczącego Waldemar Szleper omówił dokumenty związane ze zjazdem, w tym propozycję porządku obrad i regulamin zjazdu. Podjęto uchwałę w sprawie terminów i miejsc spotkań przedzjazdowych delegatów z poszczególnych obwodów wyborczych.

Roman Karwowski, będący również przewodniczącym Zespołu Krajowej Rady PIIB ds. SEOD, omówił działania zmierzające do wprowadzenia w Krajowej Izbie i izbach okręgowych systemu elektronicznego obiegu dokumentów. System ma obsługiwać pracę biura Izby oraz wszystkich organów statutowych. Dyskutowano na temat problemów związanych z realizacją przedsięwzięcia, od którego jednak nie ma odwrotu w dobie postępującej cyfryzacji. Zakup systemu będzie w połowie finansowany przez Krajową Izbę, w połowie przez izby okręgowe. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zamierzenia ze środków państwowych, ale warunkiem jest podjęcie w okręgach uchwał o przystąpieniu do projektu. Uchwała w sprawie współfinansowania SEOD przez ŚlOIIB została podjęta jednogłośnie.

Zastępca przewodniczącego rady Katarzyna Seweryn omówiła, posługując się ciekawą prezentacją, przeprowadzone w 2021 roku szkolenia i prenumeratę czasopism technicznych, a następnie szkolenia planowane w 2022 roku. Odniosła się także do dyskusji na forum komisji KR PIIB ds. ustawicznego doskonalenia zawodowego nad regulaminem konkursu „Nowoczesny Inżynier”, który miałby objąć zasięgiem wszystkie izby okręgowe. W związku ze zróżnicowanymi opiniami w tej sprawie, w roku bieżącym będzie to nadal konkurs ŚlOIIB.

Roman Karwowski powiedział o zaawansowaniu działań związanych z tegorocznym jubileuszem dwudziestolecia ŚlOIIB, w szczególności z planowaną galą i koncertem w Wielkiej Sali Koncertowej NOSPR.

Ewa Dworska poinformowała o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe do imprez okolicznościowych. Podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania i objęcia patronatu nad konferencją WPPK 2022, organizowaną w tym roku przez Małopolski Oddział PZITB, oraz w sprawie patronatu nad wiosennymi i jesiennymi targami Astra w Bielsku-Białej. Przewodniczący rady zaproponował organizację przez ŚlOIIB w ramach targów jesiennych Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa.

Na zakończenie obrad zastępca przewodniczącego rady Andrzej Nowak, przewodniczący Komisji ds. zamówień, omówił cztery warianty montażu instalacji fotowoltaicznej dla siedziby ŚlOIIB i poinformował o wyborze przez zespół 2 spośród nich, przedstawiając argumentację wyboru – ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada, a następnie Zjazd ŚlOIIB.

 

Tekst: Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's