All for Joomla All for Webmasters

Regulamin wyjazdów technicznych organizowanych przez podmioty zewnętrzne

Regulamin

Wyjazdów technicznych organizowanych
przez podmioty zewnętrzne

§1
Wstęp

 1. Regulamin określa zasady akceptacji, dofinansowania oraz rozliczenia wyjazdów technicznych organizowanych przez pomioty zewnętrzne.
 2. Dofinansowanie może być udzielone każdemu czynnemu członkowi należącemu do ŚlOIIB.
 3. Dofinansowanie dla członków ŚlOIIB do wyjazdów technicznych współorganizowanych przez ŚlOIIB udzielane jest ze środków budżetowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe.
 4. Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa §7 .1 ustęp 8

§2
Zespół ds. wyjazdów technicznych

 1. Zespół ds. Wyjazdów Technicznych, w składzie 4 osób, powoływany jest uchwałą Rady na kadencję.
 2. Zespół ds. Wyjazdów Technicznych analizuje pod względem merytorycznym i finansowym propozycje wyjazdów.
 3. Pozytywnie zaopiniowany wniosek Zespół kieruje do Rady ŚlOIIB celem udzielenia promesy dofinansowania dla członków Izby.

§3
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie wyjazdu technicznego.

 1. Dokładny harmonogram wyjazdu z opisem jego celowości i zgodności z zapisami  statutu ŚlOIIB, szczególnie pod kątem:
 • możliwości doskonalenia kwalifikacji zawodowych członków Izby,
 • czasu przeznaczonego na doskonalenie zawodowe w stosunku do całego programu wyjazdu technicznego,
 • oczekiwanych efektów w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników.
 1. Określenie planowanej ilości uczestników wyjazdu obejmujące wyłącznie członków ŚlOIIB z opłaconymi składkami.
 2. Jednostkowy koszt uczestnictwa wraz z kwotą wnioskowanego dofinansowania przypadającego na członka ŚlOIIB.

§4
Warunki i zasady udzielania dofinansowania:

 1. Planowany wyjazd techniczny powinien być zgłoszony przez organizatora do biura ŚlOIIB łącznie z planowanymi kosztami wyjazdu z wyprzedzeniem 6 miesięcy dla wyjazdów technicznych zagranicznych i 3 miesięcy dla wyjazdów krajowych. Wnioski pozytywnie rozpatrzone przez Zespół przedstawiane są do akceptacji Rady. Po zatwierdzeniu zaplanowanego wyjazdu biuro ŚlOIIB zamieści na stronie internetowej informację o wyjeździe z podaniem kryteriów dotyczących kwalifikowania uczestników oraz osoby odpowiedzialnej za organizację wyjazdu, do której należy zgłaszać wnioski o dofinansowanie wg załącznika nr 1 (w formie elektronicznej).
 2. Wysokość dopłaty ze środków ŚlOIIB do wyjazdów technicznych wynosi dla członka Izby 800,00 zł/2 lata, ale nie więcej niż 50% kosztów wyjazdu i wchodzi w pulę dofinansowania doskonalenia zawodowego.
 3. Otrzymane dofinansowanie ze środków ŚlOIIB, przeliczone kwotowo na każdego z uczestników wyjazdu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według aktualnie obowiązujących przepisów (płatnikiem podatku jest uczestnik wyjazdu). Po zakończeniu roku, w którym członek Izby otrzymał dofinansowanie do wyjazdu technicznego, ŚlOIIB zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, wystawia deklarację podatkową

§5
Rozliczanie i dokumentowanie odbytego wyjazdu technicznego

 1. W terminie do 14 dni roboczych od daty zakończenia wyjazdu Organizator wyjazdu zobowiązany jest do:
 • przedłożenia ostatecznej listy uczestników wyjazdu - członków ŚOIIB,
 • przedłożenia sprawozdania, w którym winny się znajdować materiały potwierdzające zrealizowanie celów doskonalenia zawodowego.
 1. Warunkiem wypłaty dofinansowania dla członków izby, uczestników wyjazdu technicznego, ubiegających się indywidualnie o dofinansowanie wyjazdu jest:
 • posiadanie opłaconych bieżących składek członkowskich,
 • złożenie wniosku o dofinansowanie wg. załącznika nr 1,
 • spełnienie kryterium wysokości dofinansowania doskonalenia zawodowego,
 • uzyskanie promesy,
 • przedstawienie kopii rachunku za udział w wyjeździe technicznym.

§6
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Udział w wyjeździe technicznym współfinansowanym przez ŚlOIIB jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Izbę ich danych osobowych na potrzeby zorganizowania wyjazdu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922). Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (NIP 9542423635) z siedzibą w Katowicach (40-467) przy ul. Adama 1b.
 2. Izba informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy wskazanej w § 6 pkt 1 niniejszego Regulaminu, Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wyjeździe technicznym.
 3. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wzięcia udziału w wyjeździe technicznym
  do umieszczenia zdjęć z ich wizerunkiem na stronie internetowej Izby a także na łamach Informatora ŚlOIIB.

 

Załącznik do Regulaminu wyjazdów technicznych członków ŚlOIIB - WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYJAZDU TECHNICZNEGO

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

faq


Początek strony