Regulamin newsletter

Regulamin Newsletter

W oparciu o art. 8 ust. 1 stawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Katowicach (40- 467) przy ul. Adama 1B, NIP 9542423635, REGON 277945303, zwana dalej ŚlOIIB ustanawia następujące warunki świadczenia usługi bezpłatnego Newsletter.

 1. Usługa bezpłatnego Newslettera udostępniania jest przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Katowicach (40- 467) przy ul. Adama 1B, NIP 9542423635, REGON 277945303.
 2. Zasady korzystania z usługi Newsletter określa niniejszy regulamin sporządzony i przyjęty przez ŚlOIIB w dniu 25.03.2016 roku, udostępniony bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.slk.piib.org.pl, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią, a także pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.
 3. Warunkiem korzystania z usługi Newsletter jest posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego posiadającego dostęp do sieci Internet, zainstalowana przeglądarka internetowa oraz skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej użytkownika (adres e-mail) do formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.slk.piib.org.pl, zaznaczenie zgody na zapisanie się do Newslettera, wybór dostarczanej treści oraz naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Subskrybuj”. Zapisanie się do Newslettera jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu, a także oznacza wyrażenie zgody na wysyłanie przez ŚlOIIB za pośrednictwem Newslettera wybranej przez użytkownika treści na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi Newsletter. W ramach usługi Newsletter ŚlOIIB nie udostępnia zgromadzonych adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
 6. Administratorem danych osobowych użytkowników przekazanych w związku ze świadczeniem usługi Newsletter jest Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Katowicach (40- 467) przy ul. Adama 1B, NIP 9542423635, REGON 277945303.
 7. ŚlOIIB przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 9. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
 10. Użytkownik ma w każdym czasie prawo rezygnacji ze świadczenia usługi Newsletter, poprzez kliknięcie na link „wypisz się z newslettera” zawarty w każdym z przesyłanych listów elektronicznych.
 11. Usunięcie adresu poczty elektronicznej użytkownika z bazy adresowej usługi Newsletter następuje natychmiastowo, po zatwierdzeniu przez Użytkownika odpowiedniego komunikatu.
 12. W ramach świadczenia usługi Newsletter zakazane jest przesyłanie treści o charakterze bezprawnym. ŚlOIIB ma prawo usunięcia z bazy adresowej usługi Newsletter adresu poczty elektronicznej (adres e-mail), którego użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego na terenie RP prawa.
Powrót na górę