All for Joomla All for Webmasters

Egzamin na Uprawnienia Budowlane - Składanie wniosków

 

Katowice, dnia 17 czerwca 2020 r.

 

K O M U N I K A T Nr 2/2020

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że zgodnie z § 3 Regulaminu Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz § 3 regulaminu postępowania kwalifikacyjnego i § 2 regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych:

Wnioski w sprawach nadawania uprawnień budowlanych
(na sesję jesienną II 2020 - egzamin pisemny 4 grudnia)
oraz wnioski osób, które już przeszły pozytywnie proces weryfikacji,
a nie przystąpiły do egzaminu bądź nie zdały egzaminu

przyjmowane będą od dnia 1 lipca do 24 lipca 2020 roku

po wcześniejszej rejestracji elektronicznej kandydatów na Portalu PIIB

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki

Wnioski należy przekazywać:

- drogą pocztową na adres siedziby ŚlOIIB ul. Adama 1b 40-467 Katowice

-osobiście w recepcji w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach

Rejestracja elektroniczna już dostępna TUTAJ

Uwaga! Osoby które dokonały już rejestracji (dotyczy to również poprzednich sesji egzaminacyjnych)
prosimy o logowanie się na portalu a następnie o przejście do zakładki "Kwalifikacje na uprawnienia budowlane"

Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, kliknij tutaj, aby się zalogować, a następnie przejdź do zakładki "Kwalifikacje na uprawnienia budowlane"  

Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju wniosku, wypełnienie, zapisanie i złożenie odpowiedniego wniosku.

Wnioski do wyboru: Umów spotkanie w OKK - nowe uprawnienia

lub Złóż wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu (dla osób zakwalifikowanych - ponowny pisemny/ustny)

W przypadku problemów z rejestracją, lub wyborem terminu złożenia dokumentów
prosimy o kontakt z biurem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
tel. 32-255-45-52, 32 229-80-87, 32 608-07-22, 32 608-07-23     wew. 27, 36

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wykaz dokumentów dla osób podlegających weryfikacji:

 1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.
 2. Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika (oryginał, lub kopię potwierdzoną notarialnie bądź przez organ je wydający).
 3. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał, lub kopia potwierdzona notarialnie bądź przez organ je wydający).
  W przypadku posiadania tytułu I i II stopnia należy złożyć dyplomy wraz z suplementami z I i II stopnia studiów.
 1. Oświadczenie (§ 3 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia) / zaświadczenie (§ 4 rozporządzenia) / książka praktyki zawodowej / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej.

W dokumentach tych proszę podać szczegółowe zakresy rzeczowe uzasadniające przebieg praktyk.

Prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone
w nagłówkach tabeli. Z uwagi na powtarzające się braki należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2), charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5). W kolumnie nr 4 należy zliczyć na końcu całościową ilość odbytej praktyki zawodowej i podać zsumowany okres w miesiącach. Zestawienie powinno być podpisane zarówno przez praktykanta jak i opiekuna praktyki zawodowej.

Patron zgodnie z przepisami może być osobą potwierdzającą jedynie praktykę projektową. Proszę skreślić odpowiednią informację w oświadczeniu.

Opiekun praktyki musi posiadać uprawienia budowlane tożsame zakresowi i specjalności o które ubiega się wnioskodawca.

 1. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w kwocie - wg uchwały nr 24/R/14 Krajowej Rady PIIB

Numer konta:

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695
prosimy o dokładne opisywanie wpłaty (przelewu)
- Cel przelewu: za postępowanie kwalifikacyjne lub postępowanie egzaminacyjne
- Imię, Nazwisko, adres

 1. Formularz osobowy.
 2. Uprawnienia budowlane osoby potwierdzającej praktykę (notarialnie potwierdzona kopia).
  Kserokopie uprawnień muszą być uwierzytelnione notarialnie lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dany dokument (nie dotyczy uprawnień wydanych przez Śląską OIIB po 01.01.2003r.)
 1. Potwierdzenie przynależności opiekuna/opiekunów do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za cały okres sprawowania opieki przez opiekuna/opiekunów.

 

Dokumenty należy składać w kolejności podanej we wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

 

Wykaz dokumentów dla osób, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu:

 1. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu.
 2. Formularz osobowy.
 3. Kserokopia decyzji o odmowie nadania uprawnień - dotyczy to osób, które nie zdały egzaminu.
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej w kwocie  - wg uchwały nr 24/R/14 Krajowej Rady PIIB.

Opłatę należy wnieść na podany poniżej numer konta:

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach
PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695 

Tutaj również prosimy o dokładne opisywanie wpłaty (przelewu)
- Cel przelewu: za postępowanie kwalifikacyjne lub postępowanie egzaminacyjne
- Imię, Nazwisko, adres

Egzamin pisemny (testowy) odbędzie się w dniu 04.12.2020 r.
Terminy oraz godziny egzaminów ustnych
zostaną podane indywidualnie w zawiadomieniu o egzaminie.
 

 

 

Oceń ten artykuł
(110 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

faq


Początek strony