All for Joomla All for Webmasters

XVI Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB 22.04.2017

Podczas obrad XVI Zjazdu Sprawozdawczego delegaci ŚlOIIB podsumowali kolejny rok pracy organów statutowych ŚlOIIB wybranych na IV kadencję. W tym roku ponownie odnotowano wysoką, około 80-procentową frekwencję (77,61%), z 210 uprawnionych do udziału w Zjeździe obecnych było 163 delegatów.

Obrady otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka witając przybyłych delegatów i gościa Zjazdu, prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzeja Rocha Dobruckiego. Chwilą ciszy uczczono pamięć koleżanek i kolegów, którzy odeszli na zawsze w minionym roku. Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu i komisje zjazdowe:
5-osobową Komisje Mandatową, 12-osobową Komisję Skrutacyjną i 7-osobową Komisję Uchwał i Wniosków. W Prezydium Zjazdu pracowali: przewodniczący Jerzy Skotny, zastępcy przewodniczącego Elżbieta Godzieszka i Katarzyna Seweryn, sekretarz Urszula Kallik i 4 zastępców sekretarza: Wojciech Burda, Bożenna Janusik, Rafał Kleist i Agnieszka Orłowska.

W części oficjalnej przewodniczący Zjazdu poinformował o przyznanych delegatom ŚlOIIB wyróżnieniach. Dyplom Ministra Gospodarki z okazji 25-lecia polskiej transformacji w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki otrzymała Czesława Bella, a Srebrne Odznaki Honorowe PIIB Zygmunt Kawa i Tadeusz Sopata. Wyróżnienia wręczali Franciszek Buszka i Andrzej R. Dobrucki, który następnie został poproszony  zabranie głosu.

W swoim wystąpieniu prezes PIIB mówił o czekających nas prawdopodobnych zmianach w przepisach dotyczących budownictwa i osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie. Są to w szczególności: zmiana ustawy o samorządach zawodowych inżynierów budownictwa i architektów oraz zapowiadany przez ministra Infrastruktury i Budownictwa Kodeks urbanistyczno-budowlany. Przedstawił także,  posiłkując się prezentacją, przebieg procesu modernizacji zakupionego na siedzibę PIIB budyneku, znajdującego się przy ul. Kijowskiej w Warszawie, rozpoczynając od wyboru lokalizacji poprzez zakup aż do wizualizacji wyremontowanego obiektu.

W części sprawozdawczej przewodniczący organów statutowych omówili tylko główne tezy swoich sprawozdań, bowiem pełne teksty sprawozdań zostały wysłane delegatom z wyprzedzeniem i były przedmiotem dyskusji na spotkaniach przedzjazdowych w poszczególnych obwodach wyborczych. Jak wynika z przedłożonych delegatom materiałów zjazdowych, wszystkie wybrane na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym organy ŚlOIIB oraz biuro izby działały sprawnie obsługując blisko 13 tysięcy czynnych członków – stwierdził w swoim wystąpieniu przewodniczący Rady Franciszek Buszka. Zwrócił uwagę, że tegoroczny Zjazd zbiega się z XV-leciem działalności naszego samorządu zawodowego, a za rok zakończy się jego czwarta kadencja. Staramy się i dbamy o to, by nigdy nie zawieźć zaufania jakim społeczeństwo obdarzyło nasz zawód, a naszym obowiązkiem i ambicją jest stałe podnoszenie swoich umiejętności i należyte wykonywanie pracy zawodowej, mówił przewodniczący Rady. Analiza podejmowanych przez lata działań i zaangażowania na rzecz środowiska zawodowego i otoczenia społeczno-gospodarczego robi wrażenie i dowodzi, że dobrze sobie radzimy jako Izba. Przypomniał, że w ubiegłym roku ŚlOIIB przystąpiła do Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, poszerzając w ten sposób platformę działania. Nawiązując do treści Kodeksu etyki zawodowej przedsiębiorców budowlanych z 1946 roku zauważył, że wiele spraw uległoby uproszczeniu gdyby współcześnie stosować przytoczone w nim zasady postępowania. W uzupełnieniu wystąpienia Franciszka Buszki sekretarz Rady Ewa Dworska przedstawiła prezentację dotyczącą udziału ŚlOIIB w pracach Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, akcentując podnoszoną przez wszystkich uczestników konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a rzecznik prasowy ŚlOIIB Roman Karwowski omówił przebieg konferencji zorganizowanej przez PIIB z okazji XV–lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, nt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”, którą prowadził w Warszawie w dniu 16 kwietnia br.

Delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania organów statutowych, zasady gospodarki finansowej, budżet i ramowy program działania ŚlOIIB na 2017 rok oraz udzielili absolutorium Radzie ŚlOIIB za 2016 rok. Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 21 uchwał oraz 4 wnioski, ponadto 1 wniosek został zgłoszony w wolnych wnioskach. Uchwałą Zjazdu wszystkie wnioski zostały skierowane do Rady ŚlOIIB.       

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB02 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony