Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Rady ŚlOIIB 16.09.2021r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Odbywające się 16 września 2021 posiedzenie Rady ŚlOIIB, które po raz drugi w tym roku zorganizowano w trybie stacjonarnym, prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.

 

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia rady w dniu 18 czerwca 2021, zastępca sekretarza Danuta Bochyńska-Podloch (pod nieobecność sekretarza rady Ewy Dworskiej) omówiła uchwały prezydium rady podjęte podczas posiedzenia 26 sierpnia 2021, które po dyskusji zostały zatwierdzone uchwałami rady. Były to 4 uchwały w sprawie: uhonorowania czynnych seniorów gratyfikacją finansową (po przekroczeniu przez nich w 2021 roku 90 lat), powołania Zespołu Organizacyjnego ŚlOIIB ds. przeprowadzenia wyborów w obwodach wyborczych na VI kadencję ŚlOIIB w latach 2022 - 2026, realizacji wniosku dot. integracji oraz przyznania środków finansowych na międzynarodową konferencję organizowaną przez Politechnikę Częstochowską. Przedstawiła również uchwały Składów Orzekających Rady ŚlOIIB, zatwierdzone następnie uchwałą rady.

W związku ze zbliżającym się końcem V kadencji, przypadającej na lata 2018 – 2022, podjęto uchwały w sprawie: przyjęcia dokumentów zebrań wyborczych delegatów na zjazdy ŚlOIIB w VI kadencji - z załącznikiem w postaci regulaminu przeprowadzenia tych zebrań, ustalenia ilości delegatów ŚlOIIB w nowej kadencji oraz zwołania XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB.

Informację o stanie środków finansowych oraz o wynikach ekonomicznych ŚlOIIB przedstawił skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz. Zaprezentował też puchar i dyplomy uzyskane przez 3-osobową reprezentację Placówki Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie w 2 zawodach strzeleckich – Małopolskiej OIIB i Mazowieckiej OIIB.

Zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska przekazał informację o działaniach Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium oraz podjęte uchwały, m. in. dotyczące regulaminu obwodowych zebrań wyborczych delegatów na zjazdy okręgowych izb inżynierów budownictwa w VI kadencji i w sprawie powołania Zespołu ds. informatyzacji,. której przewodniczącym został Roman Karwowski. Nietypowym zdarzeniem było odrzucenie przez KR uchwały Prezydium KR dotyczącej ramowego regulaminu obwodowych zebrań wyborczych delegatów na zjazdy OIIB w VI kadencji. Po wnikliwej dyskusji KR przyjęła uchwałę ze zmienionym zapisem, zapewniającym przeprowadzenie wyborów bez wątpliwości prawnych.

Zakończono omawianie 3 wniosków z XX Zjazdu ŚlOIIB, do których dołączona została opinia prawna w formie pisemnej. Zatwierdzono następnie uchwałą sposób rozpatrzenia przez radę 16 wniosków zjazdowych, z których 2 zostaną przekazane do Krajowej Rady PIIB.

Podczas posiedzenia podjęto również uchwałę dotyczącą regulaminu doskonalenia zawodowego w ŚlOIIB i uchwałę zatwierdzającą wniosek o nadanie Andrzejowi Nowakowi Medalu Honorowego PIIB.

Przewodniczący rady omówił działania związane z obchodami jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB, w szczególności pozyskiwanie sponsorów tego wydarzenia i plan realizacji filmu o ŚlOIIB, oraz ostatnie przygotowania do Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa w ŚlOIIB 25 września 2021.         Na zakończenie obrad przekazano bieżące informacje i zaproszenie do udziału w organizowanych przez ŚlOIIB wydarzeniach oraz dyskutowano temat zasadności zastosowania fotowoltaiki w budynku będącym siedzibą ŚlOIIB.

 

Tekst: Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's

Search